Day: February 13, 2021

ความเท่าเทียมกันของชายหญิงสมัยก่อนแตกต่างจากสมัยนี้อย่างไร? นิยามความรัก ทริคความรัก

ความเท่าเทียมกันของชายหญิงสมัยก่อนแตกต่างจากสมัยนี้อย่างไร?ความเท่าเทียมกันของชายหญิงสมัยก่อนแตกต่างจากสมัยนี้อย่างไร?

            สำหรับเมืองไทยหรือสยามในสมัยก่อน หลายคนอาจเคยได้ยินมาบ้างว่าความเท่าเทียมของคนในสังคมยังไม่เท่ากัน ทุกอย่างมีแต่กรอบแห่งวัฒนธรรมและชนชั้นเข้ามาคั่นกลางเสรีภาพของทุกคน เช่นเดียวกันแม้แต่ความเท่าเทียมทางเพศชายและเพศหญิงก็ยังคงถูกจำกัดสิทธิ์ แตกต่างจากสมัยนี้ที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายระบอบประชาธิปไตย แม้ในทางพฤตินัยจะยังคงมีการกระทำเหยียดฐานะของคนกันบ้างก็ตาม แต่ทุกคนก็มีสิทธิที่จะปกป้องตัวเอง หากอยากรู้ว่าความเท่าเทียมกันของชายหญิงสมัยก่อนแตกต่างจากความเท่าเทียมกันของชายหญิงสมัยนี้อย่างไร เราจะมาอธิบายให้พวกคุณได้เข้าใจ ความเท่าเทียมกันของชายหญิงสมัยก่อน             ในสมัยก่อนผู้หญิงกับผู้ชายมีบริบทและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน ผู้ชายมีหน้าที่ทำงานหาเลี้ยงชีพให้ตัวเองกับครอบครัวได้อยู่กันอย่างมีความสุข ไม่อดอยาก ทำให้ต้องได้รับการศึกษาบวชเรียนในวัดตั้งแต่เด็กเพื่อปลูกฝังความผิดชอบชั่วดีและความรู้มากมายซึ่งพระสงฆ์ก็คือครูอาจารย์ผู้รอบรู้โลกทางธรรมและขณะเดียวกันก็ต้องรอบรู้เรื่องของบ้านเมืองด้วย ตรงกันข้ามกับผู้หญิงที่ไม่ได้รับการศึกษา เพราะเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาจากที่นอนในทุกวันก็ต้องจัดการกับตัวเอง หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จก็ใช้เวลาอยู่แต่กับพวกการเรียนรู้งานบ้านงานเรือนและดูแลบ้านเพื่อให้เกิดความสงบและการวางแผนความเรียบร้อยของที่อยู่อาศัยตัวเอง อีกนัยหนึ่งคือการตั้งใจทำเพื่อเป็นว่าที่ภรรยาที่ดีของผู้ชายที่เพียบพร้อมในอนาคต ...