Day: September 17, 2021

“ความรัก” คือความท้าทายในชีวิต (ตอนที่ 1) นิยามความรัก ทริคความรัก

“ความรัก” คือความท้าทายในชีวิต (ตอนที่ 1)“ความรัก” คือความท้าทายในชีวิต (ตอนที่ 1)

            “ความรัก” คือความท้าทายในชีวิต (ตอนที่ 1) หลักฐานหลายอย่างบ่งชี้ถึงความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงมักเริ่มก่อตัวตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งมาจากอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้ปกครองที่คอยตอบสนองความต้องการด้านอาหาร การดูแล ความอบอุ่น ความปลอดภัย และการสอนให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม โดยผลลัพธ์ที่ได้จากความสัมพันธ์ลักษณะดังกล่าวไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการขัดเกลาเพื่อสร้างรากฐานตัวตนอันเป็นที่ยอมรับต่อสังคมและคนรอบข้าง ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าถึงความท้าทายของความรักกัน ความรักเติบโตพร้อมชีวิต             เมื่อมนุษย์เติบโตต่างพบเจอคนมากมายจนพวกเขามี “ความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่(adult relationships)” ที่อาจประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ...