Day: September 18, 2021

“ความรัก” คือความท้าทายในชีวิต (ตอนที่ 2) นิยามความรัก ทริคความรัก

“ความรัก” คือความท้าทายในชีวิต (ตอนที่ 2)“ความรัก” คือความท้าทายในชีวิต (ตอนที่ 2)

            “ความรัก” คือความท้าทายในชีวิต (ตอนที่ 2)  หลักฐานหลายอย่างบ่งชี้ถึงความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงมักเริ่มก่อตัวตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งมาจากอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้ปกครองที่คอยตอบสนองความต้องการด้านอาหาร การดูแล ความอบอุ่น ความปลอดภัย และการสอนให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม โดยผลลัพธ์ที่ได้จากความสัมพันธ์ลักษณะดังกล่าวไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการขัดเกลาเพื่อสร้างรากฐานตัวตนอันเป็นที่ยอมรับต่อสังคมและคนรอบข้าง ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าถึงความท้าทายของความรักกัน การนอกใจ(Infidelity) ปัญหาที่คู่รักหลายคู่ต้องเผชิญ             สำหรับบรรทัดฐานของสังคมว่าด้วยเรื่องการทำลายความซื่อสัตย์ของคู่ครองด้วยการนอกใจเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงและยอมรับไม่ได้ โดยคิดเป็นร้อยละ 20 ...